Биохемиска Лабораторија

ПЗУ ДИАМЕД располага со најсовремено опремена биохемиска лабораторија која Ви нуди широк дијапазон на биохемиски и микробиолошки анализи.

Лабораторијата има случено договор со ФЗО на Р. Македонија за ЛУ1 Образец во кој се опфатени:

 • Седиментација
 • Крвна слика со диференцијална крвна слика
 • Уринарен статус со седимент на урина
 • Гликемија
 • Вкупен холестерол
 • Триглицериди
 • Уреа
 • Креатинин
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • Серумско железо

Дел од останатите анализите кои ги нудиме:

Глуциден статус:

 • HbA1c (просек на гликемија во крвта за последните 3 месеци)
 • OGTT (орален гликоза толеранс тест)

Липиден статус:

 • HDL / LDL

Деградациони продукти:

 • Аcidum uricum (мокрачна киселина)
 • Билирубин (вкупен, директен, индиректен)

Ензимски статус:

 • ALP (Алкална фосфатаза)
 • GGT
 • CPK

Протеински статус:

 • Вкупни протеини
 • Албумини / Глобулини

Електролитен статус:

 • Серумско железо (Fe)
 • Јонизиран Натриум (Na)
 • Јонизиран Калиум (K)
 • Јонизиран Калциум (Ca)
 • Вкупен Калциум (Ca)
 • Фосфор (P)
 • Mагнезиум (Mg)

Mаркери:

 • anti HCV (вирусен маркер за хепатит Ц)
 • anti HIV (вирусен маркер за HIV инфекција)
 • HBsAg (вирусен маркер за хепатит Б)
 • PSA (тумор маркер за простата)
 • CEA (општ тумор маркер)

Хормони:

 • TSH (хормон за функција на тироидна жлезда)
 • T4 (хормон за функција на тироидна жлезда)

Имунолошки статус:

 • CRP (квантитативно)
 • ASO (квалитативно)
 • RF (реума фактор)
 • Helicobacter pylori (квалитативно)

Пакет на анализи за анемија:

 • TIBC
 • UIBC
 • Трансферин
 • Феритин

Микробиолошки анализи:

 • Брис од нос и грло
 • Брис од рана
 • Уринокултура
 • Копрокултура
 • Хемокултура
 • Испитување на спутум
 • Пнеумослајд

Трансфузиологија:

 • Протромбинско време
 • Тромбо тест
 • Тромбинско време
 • Фибриноген
 • Крвна група со Rh фактор