Hemodialysis

ОДЕЛ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗА

Во оделот за хемодијализа поставени се 25 апарата за HD Surdial 55 plus произведени ви НИПРО – Јапонија со капацитет за лекување на 150 пациенти со склучен договор со ФЗО на Р.Македонија